kikime no warui kazegusuri Letra

Bad Medicine 7 - 9mm Parabellum Bullet

Warui Kusuri 1 - 9mm Parabellum Bullet